מה זה גריעת נכס?

Back חזרה למאמרים

גריעת נכס היא מושג מתחום חדלות פירעון, והחוק שמעגן אותו הוא חוק חדלות הפירעון ושיקום כלכלי, ובפרט סעיף 220 העוסק בביטול פעולה הגורעת נכסים מקופת הנשייה. גריעת נכסים מופיעה גם כמונח "ביטול הענקה". 

דיני חדלות פירעון עוסקים במצב שבו אדם שחייב חוב אינו יכול לפרוע את חובו מסיבות שונות. לרוב, הדבר נגרם בגלל מחסור במשאבים כספיים ומצב שבו לאדם יש התחייבויות גדולות יותר מנכסיו, ובכך הוא מוגדר כחדל פירעון. זאת, בניגוד למצב שבו אדם אינו מעוניין לפרוע את חובו. בדיני חדלות הפירעון עוסקים בחלוקת הנכסים שברשותו של החייב. 

חוק חדלות הפירעון ושיקום כלכלי, כשמו כן הוא, נועד לסייע לחייב לשקם את עצמו מבחינה כלכלית, להקטין את הנזק שנגרם לנושים כתוצאה מאי יכולתו של החייב לפרוע את החוב, להגביר את הוודאות, ולקצר את התהליכים הבירוקרטיים.

ביטול גריעת הנכס הוא מצב שבו החייב ביצע פעולה שבמהלכה העביר נכס לאדם אחר ללא תמורה כלל או בעד תמורה מינימלית המכונה בחוק "תמורה שאינה הולמת בנסיבות העניין", ומטרת הסעיף היא להסביר כיצד ניתן לבטל את העסקה הזו במטרה להיטיב עם הנושים של החייב. 

 

ביטול גריעת נכס – איך זה נעשה?

כדי לבטל גריעת נכס שכזו נדרשים מספר תנאים מצטברים: ראשית, החייב היה בהכרח במצד של חדלות פירעון, או שביצוע הפעולה של הענקת הנכס הובילה את החייב למצב של חדלות פירעון. שנית, נבחן עבור מי התבצעה הפעולה, כדי להבין מהו פרק הזמן שבו ביצוע הפעולה עודנו אפשרי לביטול הענקה או לגריעת הנכס. אם הפעולה של העברת הנכס התבצעה עבור אדם קרוב,  מועד ביצועה יכול להיות עד ארבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים. עבור כל אדם אחר, מועד ביצועה יכול להיות עד שנתיים לפני מועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים. בנוסף לכך, החוק קובע שישנה חזקה על אדם שהיה חדל פירעון בתקופה שבה התבצעה פעולת ההענקה, אלא אם כן הוכח אחרת.

תכליתו של הסעיף העוסק בגריעת נכסים היא בדומה לחוק חדלות פירעון, להקטין את הנזק שנגרם לנושים של החייב. כיוון שהנכסים הנוכחיים של החייב נועדו בין השאר לסייע בפירעון חובו, מטרת הסעיף היא למנוע מצב שבו חלק מנכסי החייב מועברים לאדם אחר טרום הגדרתו כחדל פירעון ללא תמורה על מנת להימנע מהכללתם כחלק מנכסיו. זאת, מתוך ההיגיון שאומר שלא סביר שאדם שעומד במצב של חדלות פירעון יחלק לאחרים מנכסיו ללא תמורה או עבור תמורה מינימלית. בכך, מבצע הסעיף אבחנה בין עסקאות אמיתיות לעסקאות פיקטיביות שנועדו לצמצם את נכסי החייב, ולמעשה מבטל את ההענקה, מבטל את העסקה שחשודה כפיקטיבית.

במידה ונקלעתם למצב משפטי בו אתם נדרשים לסיוע בתחום חדלות פירעון, פנו למשרד המקצועי והאיכותי ביותר, אביתר כהן ושות'.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search