באיזה תנאים ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה בהליך מזורז

Back חזרה למאמרים

 

הליכי פירוק חברה יכולים להתבצע בשני מסלולים שונים, במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובמסגרת הוראות שונות המנויות בחוק החברות. פירוק חברה בהליך מזורז נעשה ע״פ ההוראות הקבועות בחוק החברות ובעיקר לצורך חיסול חברה שאינה פעילה.. מדובר בהליך המתנהל לרוב משך מס׳ חודשים בודדים.

 

פירוק מרצון בהליך מזורז

בכדי להגיש בקשה לפירוק החברה בהליך מזורז יש להראות כי החברה ״אינה פעילה״ וכן שהיא בעלת כושר פירעון ככל ותוגשנה נגדה דרישות כספיות בחלון זמן של 12 חודשים. ע״פ חוק החברות חברה שאינה פעילה מוגדרת כחברה:

  1. שאין בבעלותה נכסים (כדוגמת נכסי מקרקעין, נכסי מיטלטלין וכו׳).
  2. שאין לה חובות לנושים (כדוגמת חובות לספקים, לרשויות המס, לעובדים וכו׳).
  3. אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים כנגדה ולא מתנהלים נגדה הליכי גבייה.

אם כן, חברה שאינה פעילה היא למעשה גוף שאין ברשותו דבר, שאינו חייב דבר ואין כנגדו הליכים משפטיים.

 

החלטה על פירוק חברה

אם החברה אכן אינה פעילה, יכולה האסיפה הכללית לקבל החלטה על פירוקה מרצון בהליך מזורז, כאשר יש להעלות על סדר יומה של האסיפה את ההחלטה על פירוקה מרצון ועל ההחלטה להתקבל על ידי כל בעלי המניות המשתתפים באסיפה ושהזמנה על קיומה נמסרה להם לפחות 21 ימים לפני שהתכנסה, או שההחלטה התקבלה בהסכמת כל בעלי המניות ככל והאסיפה התקיימה בסד זמנים קצר יותר.

 

הגשת הבקשה לרשום החברות

בשלב הבא יש להגיש בקשה לפירוק החברה לרשם החברות ותוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על ידי האסיפה. אם ימצא הרשם שהחברה אכן עומדת בתנאים הקבועים לפירוקה מרצון בהליך מזורז, הוא יפרסם את דבר הגשת הבקשה באתר האינטרנט של משרד המשפטים בכדי להביא את הבקשה לידיעת הציבור.

 

התנגדות לבקשה והפסקת הליכי הפירוק

עם דבר פרסום הבקשה, זכאי כל מי שרואה עצמו נפגע מן הבקשה להגיש התנגדות לפירוק החברה וזאת תוך 90 ימים ממועד הפרסום. לדוגמא, אדם שטוען שהחברה חייבת לו כסף, כך שאינה עומדת בתנאי הקבוע ל׳חברה לא פעילה׳, רשאי להגיש בקשה מנומקת. ככל והוגשה התנגדות יעצור הרשם את הליכי הפירוק. יש לציין כי גם במועד הקבוע להגשת ההתנגדויות בסמכותו של הרשם להורות על עצירת הליכי הפירוק מיוזמתו, ככל ולא נחה דעתו כי החברה אכן עומדת באחד מן התנאים הקבועים לעיל.

 

חיסול החברה ופירוקה

 ככל והבקשה פורסמה ולא הוגשו התנגדויות תוך 90 ימים ממועד הפרסום תירשם החברה ׳לחיסול׳, אשר יתבצע תוך 10 ימי עבודה מחלוף המועד הקבוע להגשת ההתנגדויות וממועד זה ואילך תיחשב החברה ׳מחוסלת׳.

בקשה לפירוק חברה בהליך מזורז, ניתן לבצע באופן יעיל ומהיר יותר מהליך ׳רגיל׳ אך חשוב לבצע אותו בצורה נכונה בכדי שהבקשה תתקבל. יש לצרף לבקשה מסמכים שונים, לרבות תצהירים והצהרות ויש לוודא היטב כי החברה עומדת בתנאים הקבועים בחוק. לכן מומלץ לבצע את ההליך באמצעות עו״ד העוסק בהליכי פירוק חברות. נשמח לעמוד לרשותכם.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search