סמכויותיו של כונס נכסים

Back חזרה למאמרים

כונס נכסים הוא אדם המתמנה על ידי גוף שיפוטי לצורך תפיסה, ניהול ומכירה של נכסים, לרוב על מנת לפרוע חוב של חייב כלפי נושה. מדובר במינוי זמני, שנעשה מכוח החלטה שיפוטית, הגודרת את סמכויותיו של כונס הנכסים לצורך ביצוע אותה פעולה ספציפית שלשמה התמנה. כונס נכסים מתמנה בדרך כלל במסגרת הליכי הוצאה לפועל והליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל בעבר ביחס ליחיד) אך יכול גם להתמנות בהליכים אזרחיים אחרים.

 

הליך כינוס נכסים בהוצאה לפועל

אחד מהליכי כינוס הנכסים השכיחים הוא במסגרת הליכי הוצאה לפועל. בהתאם לס' 53 לחוק ההוצאה לפועל, יש לרשם ההוצאה לפועל סמכות למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב, אם ראה שיש בכך צורך או תועלת או לשם ביצוע פסק דין. במסגרת הליכים אלו מוגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל למתן צו למינוי כונס נכסים על נכס לרוב למטרות תפיסתו, שמירה עליו ומימושו. נכס יכול להיות נכס מיטלטלין כדוגמת רכב ויכול להיות נכס מקרקעין כדוגמת דירה. כך למשל, נכס אשר רובצת עליו משכנתא שלא שולמה על ידי החייב וצוברת פיגורים, יכולה לגרור לפתיחת תיק מימוש משכנתא על ידי הבנק הממשכן בהליכי הוצאה לפועל. בסיטואציה זו, הבנק הינו נושה מובטח אשר לזכותו מושכן הנכס כבטוחה להחזר הלוואת המשכנתא. במסגרת תיק המימוש ובהתאם לצו המינוי, יתמנה על הנכס כונס נכסים, אשר יתפוס חזקה בנכס, ישמור עליו, יפרסם את דבר מכירתו, באמצעות הזמנה להציע הצעות שמטרתה השאת הרווח לנושים ככל האפשר. ניתן לראות כי תפקידו המרכזי של כונס הנכסים הוא לתפוס חזקה בנכס, לשמור על הנכס ולהביא למימושו תוך השאת הרווח. בהתאם לס' 58 לחוק ההוצאה לפועל, כונס הנכסים גם נושא באחריות כלפי הנכס, כך שככל ונגרם לנכס נזק מסיבות כאלו ואחרות הקשורות בהליך כינוס הנכסים, יכול הכונס לשאת בתוצאות לכך. כך למשל, כונס נכסים שתפס חזקה בנכס ולא שמר עליו כהלכה, ובזמן שהחזיק בנכס, נכנסו אליו פורצים וגרמו לנזק בנכס, הרי שהכונס עלול לשאת באחריות לנזק שנגרם.

 

נאמן בהליכי חדלות פירעון הוא לא כונס נכסים בהכרח

הליכי חדלות פירעון אלו הליכים שאליהם נכנסים אנשים אשר אינם מסוגלים לשאת בחובותיהם, שכן בד"כ סך ההתחייבויות גבוה מסך הנכסים. במסגרת הליכי חדלות פירעון מתמנה בעל תפקיד ("נאמן") שתפקידו להוציא לפועל את ההליך ולנהלו. בהתאם, כלל נכסי החייב המצוי בהליך חדלות פירעון "מוקנים לנאמן" אשר תפקידו לכנס את הנכסים למעין "קופת נשייה", אשר ממנה ישולמו חובותיו לנושיו ובהתאם לתביעות חוב, אשר הוגשו והוכרעו ובהתאם לסדרי הנשייה הקבועים בחוק. הנאמן מגלם בהליך חדלות הפירעון תפקיד חשוב מעין כמותו, שכן תפקידו להתחקות אחר נכסי החייבים (אשר לא פעם פועלים להסתרת נכסיהם ומצבם הכלכלי), להתחקות אחר יכולותיו הכלכליות "האמיתיות" של החייב ולהשיא ככל הניתן את הרווח הצפוי לנושים מחד גיסא ולסייע בידי החייב להשתקם ולחזור למסלול חיים תקין מאידך גיסא.

 

סמכויותיו של כונס הנכסים

ניתן לראות כי סמכויותיו המרכזיות של כונס הנכסים הן תפיסת חזקה בנכס, שמירה עליו ומכירתו תוך השאת הרווח לנושים. מדובר בתפקיד סבוך המבוצע לרוב על ידי עורך דין או רואה חשבון, בזהירות ובהקפדה יתירה, תוך שימת לב מירבית להוראות החוק והפסיקה ולהוראות צו המינוי.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search