בקשת פירוק לצרכי גביית חוב – כל מה שחשוב לדעת על התהליך

Back חזרה למאמרים

הגשת בקשה לפירוק חברה לצרכי גביית חוב תיעשה בהתאם לחוד חדלות פירעון ושיקום כלכלי שהחליף למעשה את פקודת החברות במסגרת רפורמה שנערכה בשנת 2019.  

בקשה להורות על פירוק חברה (מתן צו פתיחת הליכים) יכולה להיעשות על ידי שלושה גורמים: על ידי החברה עצמה, על ידי נושה של החברה או על ידי היועץ המשפטי לממשלה. במאמר זה נתמקד בהגשת בקשת פירוק על ידי נושה של החברה וזאת למטרות גביית חוב שחייבת החברה לנושה.

 

בקשה לפירוק חברה חדלת פירעון

ככלל, ניתן לומר שחברה חדלת פירעון היא חברה המצויה בבעיות תזרימיות ושאינה מסוגלת לפרוע את חובותיה לנושיה ולהמשיך את פעילותה התקינה.

ע״פ החוק, רשאי נושה של החברה, נניח אדם שהחברה חייבת לו כסף, להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים כנגד החברה, אם החברה נמצאת במצב של חדלות פירעון. במסגרת הבקשה, רשאי הנושה לציין אם הוא מעדיף את פירוק החברה או הבראתה, ואף לצרף הצעה מטעמו בדבר הדרך הנכונה לשיקומה הכלכלי.

בסופו של ההליך, תוכרז החברה חדלת פירעון ותפורק במסגרת הליך כינוס נכסים ומכירתם או שיוחלט על תוכנית הבראה ושיקום כלכלי, בכדי שהחברה תוכל לשוב לאיתנה ולקיים מהלך עסקים תקין. כל אחד מחלופות אלו הינו תלוי נסיבות ספציפי ומשתנה ממקרה אחד למקרה אחר.

 

מהי חברה חדלת פירעון?

אז איך יודעים או מוכיחים שחברה אכן מצויה במצב של חדלות פירעון? החוק מונה רשימה של ׳חזקות׳, אשר באמצעותן יוכל הנושה להוכיח ולטעון כי החברה אכן מצויה במצב של חדלות פירעון. מדובר בחזקות הניתנות לסתירה על ידי התאגיד, אשר יכול לטעון כי הוא אינו פורע את החוב שלא עקב מצב של חדלות פירעון.

כמו כן, רשימת החזקות המנויה בחוק אינה מהווה רשימה סגורה והנושה יכול להביא טענות וראיות מטעמו להוכחת הטענה שהחברה מצויה במצב כלכלי ״קשה״ ושאינה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה.

דוגמא לאחת מן החזקות המופיעות בחוק – נושה שהגיש לחברה דרישה לתשלום חוב העולה על 74,449.8 ש״ח וציין בדרישה שככל והחוב לא ישולם במועד הנקוב, תוגש בקשה לפירוק החברה והחוב אכן לא שולם החוב תוך 30 יום ובלבד שאין מחלוקת בתום לב על קיומו של החוב או זכות קיזוז לחברה, או כל טענה אחרת כנגד תשלום החוב ובלבד שבקשת הפירוק הוגשה תוך 3 חודשים ממועד מסירת דרישת התשלום.

 

ומה לגבי חוב עתידי?

ככלל, לא ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה לגבי חוב עתידי שטרם התגבש וטרם הגיע מועד פירעונו.

ניתן להגיש את הבקשה לגבי חוב עתידי רק אם החברה פועלת במטרה להונות את נושיה או להברחת נכס מנכסיה בכדי להבריחו מן הנושים, או שניתן להוכיח שהחברה לא תוכל לפרוע את חובותיה כאשר מועד פירעונם יגיע, וזאת בלבד שממועד הגשת הבקשה ועד מועד פירעון החוב לא חולפים למעלה משישה חודשים.

 

אז מתי להגיש בקשת פירוק לצרכי גביית חוב?

כפי שניתן לראות לא בכל מצב שבו חברה אינה פורעת דרישה לתשלום חוב ניתן להגיש בקשה לפירוקה. לעיתים סירוב החברה לפרוע חוב אינו נובע ממצבה הכלכלי ולעיתים המצב הכלכלי אינו כזה אשר יצדיק הגשת בקשה לפירוקה.

יש לבחון היטב את החלופות העומדות לרשותכם לצרכי גביית חוב ומומלץ לפנות לעורך דין העוסק בדיני תאגידים ודיני חדלות פירעון לקבלת ייעוץ משפטי מתאים.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search