הברחת נכסים? זה יכול לעלות לכם ביוקר!

Back חזרה למאמרים

הברחת נכסים היא פעולה המבוצעת על ידי חייב אשר ידע כי הוא עתיד להיכנס להליך של חדלות פירעון ובמסגרתה העביר נכס שבבעלותו ללא תמורה כלל או ללא תמורה הולמת וזאת על מנת למנוע מנושיו להיפרע מן הנכס המועבר.

 

מהו הליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון הינו הליך שמטרתו להביא לשיקום כלכלי של חייב אשר נקלע לחובות שאין ביכולתו לפרוע או שמצבת חובותיו עולה על מצבת נכסיו וזאת לצד פירעון מקסימאלי של חובותיו לטובת נושיו. למעשה, יכול חייב לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון או ללשכת ההוצאה לפועל (תלוי בגובה החוב) ולבקש ״צו פתיחת הליכים״, במסגרתו יוקפאו כל ההליכים המשפטיים כנגד החייב, יוטלו עליו הגבלות שונות וימונה בעל תפקיד (נאמן) שמטרתו לקבץ את סך נכסיו ל״קופת נשייה״, ממנה ייפרעו חובותיו לנושים ויהא עליו להכין תכנית שיקום כלכלי אשר בסופה יוכל החייב, בתנאים מסוימים, לקבל הפטר מחובותיו.

 

מדוע להבריח נכסים?

חייב היודע שהוא עתיד להיכנס להליך חדלות פירעון ויודע שבמסגרת הליך זה, כל נכסיו יוקנו לנאמן ויועברו לטובת קופת הנשייה, עלול לנסות להבריח נכס שבבעלותו וזאת כדי שבבוא היום לכאורה לא ניתן יהיה להקנות את הנכס לנאמן ולהעביר תמורתו לנושיו. לצורך הדוגמא, חייב אשר רואה כיצד מצבו הכלכלי הולך ומתדרדר ובבעלותו דירת מגורים, יכול להעביר את הבעלות בדירה לטובת בן משפחה, כך שבבוא היום, לא ניתן יהיה להיפרע מדירה זו.

 

אילו נכסים ניתן להבריח ואיך

העברת בעלות בזכויות נדל״ן כאלו ואחרות, העברת בעלות רכב, הענקת כסף ורכוש, העברת/פידיון ניירות ערך, מניות, המחאת חוב, שיעבוד נכס וכיוב׳.

 

איך ידעו על כך?

כאשר מגישים לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל בקשה למתן צו פתיחת הליכים (שהוא הצו אשר פותח את הליך חדלות הפירעון), בין היתר, על החייב להצהיר באופן גלוי ומפורט, אילו נכסים בבעלותו בהווה ואילו היו בבעלותו בעבר. כמו כן, במסגרת ההליך יוזמן החייב לחקירה כלכלית במשרדי בעל התפקיד שימונה לכינוס נכסיו, שם יצטרך לענות על שאלות רלוונטיות ולהציג מסמכים כאלו ואחרים. כמו כן, תיערך בחינה מקיפה ומעמיקה בעניינו של החייב ואם יתגלה שהיה בבעלותו נכס שהוברח בכדי לגרוע מקופת הנשייה יהיו לכך השלכות משמעותיות על ההליך.

 

השלכות הברחת הנכסים על הליך חדלות הפירעון

הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינו הליך אשר חובת תום הלב הינה בשורשו ובליבתו. חייב אשר פועל להברחת נכסיו טרם כניסתו להליך, למעשה פועל בחוסר תום לב ומתוך כוונה ברורה להונות את נושיו ולגרוע ממצבת הנכסים בקופת הנשייה. בהתאם, לבית המשפט יש סמכות להורות על ביטול פעולת העברת הנכס שבוצעה (בתנאים מסוימים) ובכך להשיבו לקופת הנשייה או להשיב תמורתו (במקרים אלו ואחרים) ואף ניתן להגיש בקשה להורות על ביטולו של ההליך כולו ובכך למנוע מן החייב ליהנות מההפטר המיוחל.

 

כניסה להליך חדלות פירעון עושים בעזרת עו״ד בעל ניסיון רב בהליך זה והנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי מקיף.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search