ערבות אישית בלתי חוזרת – שלא תגידו שלא אמרנו לכם

Back חזרה למאמרים

ערבות אישית בלתי חוזרת, היא ערבות אישית של נותן הערבות לפירעון חובות שאינה ניתנת לביטול, ועל כן חתימה על ערבות שכזו עלולה להיות הרת-גורל ובעלת השלכות מרחיקות לכת. לכן, חשוב להכיר ולהבין את המשמעות הכרוכה בחתימה על ערבות שכזו. 

 

מהי ערבות

ערבות היא למעשה התחייבות של אדם לקיים חוב של אחר כלפי צד שלישי. נשמע פשוט? לא תמיד. כאשר אדם חותם על כתב ערבות הוא למעשה נוטל על עצמו התחייבות חוזית לקיים חוב של אחר כלפי צד שלישי, ככל ואותו גורם לא יעמוד בחוב כלפי הנושה. 

 

סוגי ערבויות וסוגי ערבים

באופן עקרוני, יש כמה סוגי ערבויות וכמה סוגי ערבים. כך למשל, ערבות יכולה להיות מוגבלת בסכום או תחומה בזמן, ערבות יכולה להיות ערבות לה"ב (ערבות ללא הגבלת סכום) או ערבות אישית בלתי חוזרת ועוד. בנוסף, החוק מגדיר גם סוגים שונים של ערבים כדוגמת ערב רגיל, ערב יחיד וערב מוגן, כאשר על כל ערב חלה מערכת כללים שונים והגנות שונות. 

 

מתי נתבקש לחתום על ערבות

ערבות נדרשת כאשר הנושה מבקש לבטח את הסיכון שהוא נוטל, באמצעות התחייבות של גורם נוסף. אדם יכול להתבקש לחתום על כתב ערבות במגוון סיטואציות שונות. המוכרות יותר הן ערבות להסכם שכירות וערבויות שונות שנחתמות בבנק (לרוב לצרכי מתן אשראי). כך למשל, אדם מבקש כי תועמד לו הלוואה בחשבון הבנק והבנק מתנה זאת בהעמדת ערב להלוואה. בסיטואציה זו, אם נחתום על כתב הערבות, יש לוודא שמדובר בערבות מוגבלת בסכום (עד גובה סכום ההלוואה), כאשר ככל והלווה העיקרי לא יעמוד בפירעון ההלוואה, אז בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, יוכל הבנק לפנות לערב למילוי ערבותו. 

 

ערבות אישית בלתי חוזרת

ערבות אישית היא ערבות של חותם הערבות לקיים את החוב הנערב באופן אישי. למשל, בעלים של חברה שמנהלת חשבון בנק, פונה לבנק ומבקש כי תועמד הלוואה בחשבון החברה והבנק מבקש ממנו לחתום על ערבות אישית להלוואה. במצב זה, ככל והחברה לא תעמוד בהחזרי ההלוואה, יוכל הבנק לפנות לערב באופן אישי לקיום חוב ההלוואה. כאשר מדובר בערבות אישית בלתי חוזרת, מדובר בערבות שאינה ניתנת לביטול. הערב אשר חתום על הערבות אינו יכול לדרוש את ביטול ערבותו והערבות תתבטל רק בהסכמת הגורם שלטובתו ניתנה הערבות. יש לציין כי לפי ס' 15 לחוק הערבות ניתן להודיע בכתב על ביטול ערבות כלפי חיובים עתידיים שטרם נוצרו במועד מתן ההודעה (יש לציין כי הפסיקה חלוקה ביחס לשאלה האם מדובר בס' שניתן להתנות עליו בכתב הערבות או לא). 

 

עורך דין לערבות אישית בלתי חוזרת

חתימה על ערבות אישית בלתי חוזרת צריכה להיעשות בכובד ראש תוך הסתכלות מפוקחת הן על הגורם שלטובתו חותמים על הערבות והן על הגורם שדורש את החתימה לטובתו. יש לקרוא את כתב הערבות היטב ולהבין את תנאיו המלאים (גם את האותיות הקטנות). דיני הערבות הינה מערכת דינים סבוכה, ענפה בחוק, פסיקה ופרשנות וחשוב להיוועץ בעורך דין טרם התחייבות בערבות בכלל ובערבות אישית בלתי חוזרת בפרט. משרד עו"ד אביתר כהן ושות' מתמחה בסוגיות הקשורות לערבויות ונשמח לעמוד לרשותכם.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search