תביעות חוב – הדרכים היעילות ביותר

Back חזרה למאמרים

כאשר חייב נכנס להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הדרך שבה נושיו יכולים לגבות את החוב היא באמצעות הגשת תביעות חוב לגורם הרלוונטי. תביעת חוב היא למעשה תביעתו של נושה לגורם המוסמך, שבמסגרתה עליו לבסס ולהוכיח את החוב של החייב כלפיו.

 

תביעת חוב  – למי מגישים אותה?

את תביעת החוב יש להגיש בהתאם לגוף המנהל את הליך חדלות הפירעון וניתן לעשות זאת באופן מקוון. חייב אשר סך חובותיו הינם בין 51,050 ש״ח – 153,152 ש״ח רשאי להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון ללשכת ההוצאה לפועל. בהתאם, תביעת החוב של הנושה תוגש לרשם ההוצאה לפועל ותועבר לבחינתו של הנאמן אשר יכול לדחות את התביעה וכן לאשרה באופן חלקי/מלא. כאשר הליך חדלות הפירעון הינו בגין חובות העולים על סך 153,152, צו פתיחת ההליכים יינתן על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ואליו יש להגיש את תביעת החוב אשר תועבר גם היא לבדיקתו של הנאמן, אשר יכול לדחותה/לאשרה אם באופן מלא ואם באופן חלקי.

 

תוך כמה זמן נידרש להגיש תביעת חוב?

ככלל, יש להגיש את תביעת החוב תוך 6 חודשים מהיום שבו פורסמה ההודעה כי ניתן לחייב צו פתיחת הליכים. נושה אשר לא יגיש תביעת חוב בסד זמנים זה עלול לאבד את זכותו להיפרע מקופת הנשייה ועל כן חשוב (מאוד) להקפיד על לוח זמנים זה.

 

בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב

במקרים שבהם נבצר מן הנושה להגיש את תביעת החוב במועד, ניתן להגיש לנאמן בקשה מנומקת להארכת מועד להגשת תביעת החוב (אליה יש לצרף את תביעת החוב עצמה) בצירוף תצהיר לאימות העובדות הנטענות בבקשה במסגרתן יש לפרט מדוע לא ניתן להגיש את הבקשה בסד הזמנים הקבוע בחוק. ככל והבקשה תידחה ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לבית משפט השלום תוך 15 ימים. ככלל ולמען הזהירות מומלץ ורצוי לבצע את ההגשה במסגרת 6 החודשים הקבועים בחוק.

 

מה יש לכלול בתביעת החוב

יש למלא את טופס תביעת החוב באופן שלם ולפרט ככל הניתן בדבר מהות החוב וסוגו (האם מדובר בחוב מובטח בשעבוד, ערבים לחוב, זכויות קיזוז, האם מדובר בחוב בדין קדימה וכו׳). כמו כן, חשוב לצרף לטופס את כל האסמכתאות והראיות הרלוונטיות התומכות בהוכחת החוב הנטען כדוגמת: פסקי דין, חוזים/הסכמים שנערכו בין הצדדים, שיקים או שטרי ביטחון, כתבי ערבויות, דפי חשבון, אישורים מגורמים מוסמכים ועוד. לכל אלו יש לצרף ייפוי כוח, תצהיר ופרטים אישיים.

 

הכרעת הנאמן בתביעת החוב וערעור על החלטה הדוחה תביעת חוב

על הנאמן להכריע בתביעת חוב שהוגשה לו תוך 90 ימים מיום הגשתה ועד 30 ימים מן המועד האחרון לכך. ככל ותביעת החוב נדחתה ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לבית משפט השלום תוך 45 ימים ממועד המצאת ההחלטה לידי הנושה.

 

ניתן היום להגיש תביעות חוב בצורה פשוטה יחסית ובאופן מקוון. יחד עם זאת וכיוון שעל תביעת החוב להיות ״מבוססת״ ולכלול פרטים מהותיים, אשר בלעדיהם היא עלולה להידחות, מומלץ להגיש את התביעה באמצעות עו״ד והנכם מוזמנים לפנות למשרדנו שהינו בעל ניסיון רב בתחום.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search