גביית חובות בהליכי חדלות פירעון

Back חזרה לחדלות פירעון

נושה שרוצה לקבל סכום כסף מחייב סולבנטי ("כְּשִיר פירעון") בגין הלוואה או חוב אחר, רשאי לפנות אל החייב במישרין או באמצעות אחרים (למשל הליכי הוצאה לפועל או שוק אפור), ולהפנות אליו דרישה לפרוע את החוב כלפיו.

במישור היחסים המתואר, מדובר על יחסים דו-צדדיים, כך שהחייב רשאי לכאורה לנהוג כטוב בעיניו, ולפרוע את החובות שלו בהתאם למישור היחסים החוזי בינו לבין הנושה.

ואולם, מרגע שהחלו הליכי חדלות פירעון (צו כינוס בהליכי פשיטת רגל, צו פירוק בפירוק חברה), משתנה נקודת המבט, ועל החייב והנושים מוחל משטר קיבוצי שלפיו כולם אנוסים לפעול בהתאם לאיזונים וסדרי הקדימה שהוראות החוק והפסיקה מורות.

כנקודת פתיחה, כניסת החייב להליכי חדלות פירעון מונעים מהנושים וצדדים שלישיים לנקוט בהליכים כנגד החייב.

סעיף 20 לפקודת פשיטת הרגל פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, סעיף 267 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, וסעיף 350(ב)(1) לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 קובעים כי מרגע שהחלו הליכי חדלות פירעון נגד החייב (אדם או תאגיד), חל איסור מוחלט על הנושים לפתוח בהליכי גביה או הליכים משפטיים כנגד החייב.

הטעם לדבר נעוץ בעיקרון השוויון שביסוד הליכי חדלות פירעון.

כאשר מדובר בחייב (אדם או תאגיד) שיש לו נושים רבים, המחוקק רצה למנוע מצב שבו "כל דאלים גבר", כלומר, שגביית החובות מהחייב לא תעשה באמצעים אלימים או לא הוגנים.

משכך, מתמנה בעל תפקיד מטעם בית המשפט, שתפקידו לרכז את כלל נכסי החייב (אדם או תאגיד), לממש אותם, ולחלק את התמורה הכספית בהתאם לדיני הקדימה, כלומר בהתאם למעמדו של כל נושה ביחס לחייב.

בכדי שנושה יהיה זכאי לקבל דיבידנד מקופת הכינוס (הליכי פשיטת רגל), או מקופת הפירוק (הליכי פירוק חברה), שומה עליו להגיש תוך 6 חודשים מיום פרסום צו הכינוס או צו הפירוק תביעת חוב לבעל התפקיד, אשר יבדוק אותה בדקדקנות כדי למנוע תביעות כוזבות ובכדי לשמור על מעט הכסף בקופה שנועד "להשֹביע "את הנושים הרבים.

ככל שבעל התפקיד יאשר את תביעת החוב בחלקה או במלואה, הנושה יהא זכאי לקבל דיבידנד מקופת הכינוס או מקופת הפירוק, לכשיחולק.

יודגש כי זו הדרך היחידה שבאמצעותה נושה רגיל רשאי לגבות את חובו מהחייב כאשר החייב נמצא תחת משטר משפטי של חדלות פירעון. כל דרך אחרת, כדוגמת הגעה להסדר פרטני בין הנושה לבין חייב אסורה ופסולה, שכן היא פוגעת בעיקרון השוויון בין הנושים ומהווה העדפת נושים אסורה.

משרד עורכי דין אביתר כהן ושות' ישמח לסייע בידכם לגבות חובות בדרך המהירה והיעילה, בין אם מדובר בתביעת חוב בפשיטת רגל ובין אם מדובר בתביעת חוב בפירוק חברה.

נושה מובטח בתזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search