הענקה בטלה

Back חזרה לחדלות פירעון

מה היא הענקה בטלה?

אחד הכלים שעומדים לרשות הנושים לגביית כספים (באמצעות בעל התפקיד) במסגרת הליך פשיטת רגל, הוא הליך של ביטול פעולת הענקת נכסים מצד החייב לאנשי שלומו.

סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל מגדיר הענקה כ"כל העברה של נכס מהחייב לצד שלישי".

למשל, כאשר בני זוג מתגרשים, והבעל מצוי בחובות (בין אם נפתחו נגדו תיקי הוצאה לפועל ובין אם לאו), והוא מחליט במסגרת הסכם הגירושין לוותר על חלקו במחצית הנכס המשותף ולהעביר אותו לגרושתו – הרי שרואים בכך הענקה.

כך למשל, כאשר לחייב יש רכב או מיטלטלין אחרים בעלי ערך כספי שניתן היה לפרוע באמצעותם חובות, אולם החייב החליט להעביר אותם בלא תמורה בת ערך לצד שלישי, הרי שלבעל התפקיד שמורה הזכות לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את אותה "הענקה".

כך למשל, כאשר החייב עתיד לרשת כספים ונכסים מגורם כלשהו (הורה או קרוב משפחה), אולם הוא "מסתלק" מאותה ירושה לטובת צד שלישי – רואים בכך הענקה.

הרציונאל של ביטול הענקה גלום בעיקרון שלפיו אל לחייב להיות נדיב כלפי אנשי שלומו ולקפח את הנושים שלו. נדגיש כי הענקה של נכס לאו דווקא מחייבת כוונת מרמה מצד החייב או כוונה להעדיף מאן דהוא. גם הענקה "בתום לב" ללא כוונה להבריח נכס או פגיעה בעיקרון מוסרי היא בבחינת פעולה אסורה [ע"א 5709/99 זיוה לוין נ' גד שילר, הנאמן בפש"ר, פ"ד נה (4)925, בעמ' 952 (2001)]

הענקה בטלה משתרעת על שני צירי זמן:

  1. כאשר החייב העניק נכס בתקופה של שנתיים לפני שהפך להיות פושט רגל – הענקה בטלה כלפי הנאמן.
  2. כאשר החייב העניק נכס בתקופה של מעל שנתיים לפני שהפך להיות פושט רגל, אזי יש להוכיח כי באותה תקופה החייב לא היה בר כושר פירעון לפרוע את חובותיו בכדי לבטל את אותה העברת נכס. ככל שיוכח כי באותן שנים (קרי, התקופה שמעל שנתיים לפני שהחייב הפך להיות פושט רגל), החייב יכל היה לפרוע את חובותיו בלא אותו נכס שהוענק לצד שלישי – אז אותה הענקה ("פעולת העברת הנכס") לא תהא בטלה כלפי הנאמן, והצד השלישי אשר קיבל את הנכס – יהא רשאי להשאירו בחזקתו ולנושי החייב לא תהא כל תביעה כלפיו.

הגנות כנגד בקשת הנאמן לבטל העברת נכס בפשיטת רגל:

סעיף 96(ג) מספק הגנות כלפי אותו צד שלישי שקיבל את הנכס מאת החייב, כך שאם תוכח אחת מהחלופות שבסעיף, הרי שהנאמן לא יוכל לדרוש את ביטול הענקת הנכס:

(1)   הענקת נכס שבוצעה על ידי החייב נעשתה בשל נישואין ולפניהם;

(2)   הענקת נכס שבוצעה על ידי החייב נעשתה לטובת קונה או בעל שעבוד בתום לב ובתמורה בת-ערך;

(3)   הענקת נכס שבוצעה על ידי החייב לאשתו או לילדו או לטובתם, של נכס שהגיע למעניק (לחייב) אחרי הנישואים שלו – בזכות אשתו.

ביטול הענקה לפני שהחייב הוכרז כפושט רגל:

ברמת העיקרון הליך של ביטול הענקה ניתן לנהל רק לאחר שהחייב הוכרז כפושט רגל ולא בשלב שבו הוא נמצא בצו כינוס. עם זאת, הפסיקה (פש"ר 44749-11-13‏; פש"ר 18436-10-11; פש"ר 31829-10-11)
הרחיבה את האפשרות לפעול כן גם במצב שבו החייב טרם הוכרז כפושט רגל, ולעיתים בתי המשפט מכריזים על החייב כפושט רגל במעמד הבקשה לביטול ההענקה.

מדוע לפנות אל משרדנו?

משרד עורכי דין אביתר כהן ושות', הוא משרד אשר מתמחה בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל, פירוק והבראת חברות), ומספק ללקוחותיו יתרון ייחודי ובלעדי בניהול ענייניהם המשפטיים, באמצעות הניסיון של עו"ד אביתר כהן כמתמחה וכעוזר משפטי בשתי לשכות של שופטי חדלות פירעון המובילים בתחומם – כבוד השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, ונשיא בית המשפט המחוזי – כבוד השופט איתן אורנשטיין.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search