הסדר נושים לאחר צו פתיחת הליכים

Back חזרה לחדלות פירעון

צו לפתיחת הליכים במסגרת הסדר נושים

חלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי עוסק בהסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים. תמיד קיימת עדיפות לגבש הסדר חוב עם הנושים בלא הליך משפטי, ואם כבר נזקקנו להליך משפטי לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אזי רצוי להגיע להסדר חוב עם הנושים תחת לנהל הליך ארוך ולהמתין לצו שיקום כלכלי כשבסופו הפטר.

במקרה זה אפשר אף לבטל למעשה את הצו לפתיחת ההליכים שניתן כנגד היחיד, ובמידת מה "לנקות" את ההיסטוריה של אותו צו מגביל. משכך איפשר המחוקק לגבש הסדר חוב עם הנושים גם לאחר מתן צו לפתיחת הליכים כאמור בסעיף, 185 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

185. (א) אין במתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד כדי לגרוע מאפשרות היחיד להגיש הצעה להסדר חוב לפי הוראות חלק י': הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים.
(ב) עם אישור הסדר חוב לפי הוראות חלק י': הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים, יבוטל הצו לפתיחת הליכים שניתן לגבי היחיד; אין בביטול הצו כדי לפגוע בתוקפם של מכירה, העברה, תשלום או פעולה משפטית אחרת שנעשו כדין לפני הביטול.

במידת מה, יש יתרון בגיבוש הסדר לאחר צו פתיחת הליכים, שכן הנושים מבינים כי אין ליחיד כל אפשרות כלכלית לפרוע את חובותיו ולא בכדי ניתן לו צו לפתיחת הליכים. במקרה כזה, היכולת של הנושים להתגמש – גדולה יותר מאשר יחיד אשר מגיש הסדר בלא צו לפתיחת הליכים, שכן במקרה כזה, הנושים נוהגים כלפיו בחשדנות ובוחנים מדוע היחיד נאבק שלא להיכנס להליך חדלות פירעון, בבחינת "יש מה לחייב להפסיד".

ההמלצה שלנו כאמור, היא שלא להיזקק להליך משפטי, אלא בלית ברירה. ביצוע הסדר נושים היא מלאכה מורכבת, וקשה יותר מאשר כניסה להליך חדלות פירעון וקבלת צו לפתיחת הליכים.

משכך מוצע להתייעץ עם עורך דין לחדלות פרעון אשר בקיא בהליכי חדלות פירעון, וזאת בכדי לנתב עבורכם את השביל המתאים לצעוד בו, ובמינימום נזק.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search