בקשת פירוק לצרכי גביית חוב

Back חזרה לחדלות פירעון

האם ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה כאשר החברה לא פורעת לי את החוב?

 איך ניגשים לבקשת פירוק לצרכי גביית חוב?

סעיף 258 לפקודת החברות, [נוסח חדש], תש"ם-1980 קובע חזקות שלפיהן חברה מוגדרת כחדלת פירעון:

258. רואים חברה כחדלת-פרעון בהתקיים אחת מאלה:

(1)   נושה שמגיע לו מן החברה, על פי המחאה או באופן אחר, סכום העולה על חמישה שקלים שהגיע זמן פרעונו, מסר לחברה במשרדה הרשום דרישה חתומה בידו לשלם לו את חובו, ובמשך שלושה שבועות לאחר הדרישה לא שילמה החברה את החוב ולא נתנה ערובה ולא הגיעה לידי סידור להנחת דעתו הסבירה של הנושה;

(2)   צו הוצאה לפועל או כתב בי-דין אחר שניתן על פי פסק דין או צו של בית משפט לטובת נושה של החברה לא קויים כולו או מקצתו;

(3)   הוכח להנחת דעתו של בית המשפט, לאחר שהביא בחשבון את חבויותיה המותנות והעתידות, שאין ביכלתה של החברה לשלם את חובותיה.

למעשה, מי שנושה בחברה בסכום של 5 שקלים ומעלה, והגיש דרישת תשלום כנגד החברה, וזו לא פרעה את החוב תוך 3 שבועות, הרי שהתנהלות החברה מקימה חזקה שלפיה החברה חדלת פירעון.

אם כן, לפי הוראות פקודת החברות, ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה אך בשל דרישת תשלום שלא נענתה.

אלא שהפסיקה בעניין, קבעה לא אחת שסעד של פירוק, הוא אמצעי דרסטי, אשר יש לנקוט אותו כמוצא אחרון, בהינתן שהליכים לפירוק חברה לא צריכים לשמש ככלי לגביית חובות.

פעולות חשובות טרם בקשת פירוק לצרכי גביית חוב

למעשה, נושה אשר טוען כי החברה חייבת לו כסף, מחוייב לפעול בדרכים מקדימות לגביית החוב, כדוגמת הגשת תביעה בבית משפט, נקיטה בהליכי הוצאה לפועל וכיוצא בזה. בהקשר זה נפנה לע"א 55/6256/62 שטיינבאום נ' צבע תעשיה מזרחית בע"מ, פ"ד טז 574, עמ' 578: "הדרך הרגילה לגביית חוב היא הגשת תביעת תשלום לבית-המשפט, והגשת בקשת פירוק אינה חלופה לכך".

עוד נפנה לע"א 877/07סיגל גפן נ' ג'ירוטק השקעות בע"מ (פורסם בנבו, 2.9.2010), שם ציין בית המשפט, כי לא כל אי-תשלום של חוב, מעיד על כך שהחברה חדלת פירעון: "כאשר חברה אינה נענית לדרישת התשלום, שכן היא חולקת על עצם קיומו של החוב או על שיעורו, אין מקום לחזקה שאי התשלום מצביע על חוסר יכולת פירעון. ככלל, האכסניה הראויה לבירור הסוגיה היא במסגרת תביעה אזרחית. שימוש בהליכי הפירוק במקרה כזה משמש כעוקף הליך אזרחי. בעניין הנדון ניטש בין הצדדים סכסוך סבוך, המעלה שאלות עובדתיות הנחוצות בירור והכרעה".

אם כן, יש להיזהר מהגשת בקשת פירוק טקטית שנועדה להפעיל לחץ על חברה לצרכי פירעון חוב, ולכן יש לחשוב בטרם מגישים בקשת פירוק כנגד חברה, גם אם היא לא פורעת את החוב כלפי הנושה.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search