ביטול צו פתיחת הליכים

Back חזרה לחדלות פירעון

צו פתיחת הליכים הוא כרטיס הכניסה להליכי חדלות פירעון.

ביטול הצו נעשה לא אחת בשל סיבות רבות, כאשר כולן שורות לאי מילוי החובות בהליך חדלות פירעון.
ככלל, בין החובות שמוטלות על החייב (היחיד) שומה עליו לשתף פעולה, להמציא מסמכים נדרשים, להתייצב לבירור (חקירה כיצד הוא נקלע לחובות), לשלם את התשלום החודשי ולמצות כושר השתכרות. ברור שאין המדובר ברשימה ממצה ועל כן, חובה על החייב לשתף פעולה בהתאם לדרישות בית המשפט ובעלי התפקיד.

ביטול הצו מוגדר בסעיף 183 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018:

183. (א) מצא בית המשפט בהליכי חדלות פירעון שנפתחו לבקשת יחיד, כי מתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) או כי היחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי וכי בשל כך נפגע באופן מהותי ניהולם התקין של הליכי חדלות הפירעון, רשאי הוא, לאחר שנתן ליחיד ולנושים הזדמנות להשמיע את עמדתם, לבטל את הצו לפתיחת הליכים; הורה בית המשפט על ביטול הצו, יורה כיצד לנהוג בנכסי קופת הנשייה.

(ב) בית המשפט רשאי להשהות את ביטול הצו לפתיחת הליכים כדי לאפשר הטלה מחדש של הגבלות או עיקולים שבוטלו עם מתן הצו לפי סעיף 121.

(ג) ביטול צו לפתיחת הליכים אינו פוגע בתוקפם של מכירה, העברה, תשלום או פעולה משפטית אחרת שנעשו כדין לפני הביטול.

(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לבטל צו לפתיחת הליכים לפי סעיף 286.

למעשה, כאשר חייב מנצל את הגנות ההליך מחד גיסא, אולם מאידך גיסא הוא לא ממלא אחר הדרישות של ההליך, נוצר מצב בו ישנו פגם ערכי בהתנהלות היחיד בהליך. זאת לפי סעיף 163(ג)(1) לחוק:

(1) בהליכי חדלות הפירעון, היחיד עשה אחד מאלה:

(א) נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים;

(ב) לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה;

(ג) הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון;

בדרך כלל, ביטול ההליך מחזיר את החייב להליכי הוצאה לפועל בלא כל סעד של עיכוב הליכים. המשמעות היא, עיקול והגבלות מחדש, ובאופן שמקשה מאוד על החייב להתנהל. יש לקחת בחשבון כי חזרה להליך חדלות פירעון כרוכה בתקופת צינון שנעה בין שנה לשנה וחצי בהתאם לחומרת הסיבה בגינה בוטל ההליך (ע"א 8673/13 הלכת אלקצאצי). יש לקחת בחשבון כי בית המשפט בד"כ מטיל הוצאות על החייב בעת ביטול הצו, ומתנה שיבה להליך בתשלום אותן הוצאות.

העצה הטובה ביותר היא, למלא אחר החובות שבהליך ומתוך מטרה להגיע תוך 12 חודשים לדיון, בו יגובש צו שיקום כלכלי, בלא כל סנקציה או הארכת התכנית מעבר ל-36 חודשים.

ככל שההליך שלכם בוטל, או עומד לפני ביטול, מוצע להתייעץ עם עורך דין לפשיטת רגל.

משרד עו"ד אביתר כהן ושות' מתמחה בהליכי חדלות פירעון ונשמח לעמוד לרשותכם.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search