אסיפת נושים

Back חזרה לחדלות פירעון

אסיפת נושים מתקיימת בהליכי חדלות פירעון והיא למעשה התכנסות של נושי החייב, במסגרתה הם יכולים לדון באמצעים השונים שברשותם בכדי להגיע להסדר חוב עם החייב, לדון בדרכים שונות למימוש חובות החייב, להעלות הצעות שונות ביחס לחוב ולחייב וכו׳.

סוגי נושים

ככלל, יש מס׳ סוגים מרכזיים של נושים בהליכי חדלות פירעון, כאשר חובות החייב יחולקו בהתאם למדרג הנשייה, כך שחוב מובטח יגבר על חוב בדין קדימה וחוב בדין קדימה יגבר על חוב ׳רגיל׳. נושה מובטח הוא נושה שלטובתו משכון או שעבוד להבטחת החוב, כדוגמת בנק שהעניק הלוואה לרכישת נכס וכנגד ההלוואה רשם על המקרקעין שנרכשו משכנתא מדרגה ראשונה, כך שהנכס למעשה מהווה בטוחה להחזרת ההלוואה. דוגמא לחוב בדין קדימה הוא חוב מזונות וחוב ׳רגיל׳, הוא כל חוב מוכח אחר.

 אסיפות נושים ראשונה בהליך חדלות פירעון

בהליכי חדלות פירעון של תאגיד מחויב הנאמן לכנס אסיפת נושים ראשונה תוך 30 ימים מיום מתן צו פתיחת ההליכים או במועד אחר שיורה בית המשפט, אלא אם סבור הממונה על ההליך או הנאמן שאין בכך כל תועלת. בהליכי חדלות פירעון של חייב יחיד שאינו תאגיד, אין חובה לכנס אסיפת נושים ראשונה, אך הנאמן רשאי לעשות זאת אם הוא סבור שיהיה בכך תועלת לניהול ההליך.

אסיפות נושים

להבדיל מאסיפת נושים ראשונה, רשאי הנאמן בכל עת לכנס אסיפת נושים לקבלת עמדתם ביחס להליך או ביחס להצעת הסדר שהציע החייב. בנוסף, הנאמן מחוייב לכנס אסיפת נושים אם הורה על כך בית המשפט או הממונה על הליכי חדלות הפירעון או לפי בקשת ועדת הנושים, או לפי בקשת הנושים המחזיקים יחדיו ביחס של רבע מערך כלל תביעות החוב בהליך.

ועדת נושים

בית המשפט רשאי למנות ועדת נושים, לנושים "הרגילים (נושים שאינם מובטחים, ושאינם בדין קדימה) אשר תפקידה יהא לדאוג לעניינם של הנושים ולקדם את האינטרסים שלהם. בוועדת הנושים ישבו הנושים עצמם או מי מטעמם, ומספר הנושים בוועדה לא יעלה על חמישה. לנושים תהא הזכות להשמיע את עמדתם בפני הנאמן, הממונה או בפני בית המשפט בעניינים שונים הנוגעים לנשייה, לחייב ולחוב.

 הצבעת נושים באסיפות הנושים

לנושים המתכנסים באסיפה יש זכות הצבעה ודרך ההצבעות מתקבלות החלטות שונות, לרוב בנוגע להסדרי חוב או לדרכי מימוש חובות החייב. בהתאם לס׳ 262 לחוק חדלות פירעון, ההחלטות שמתקבלות באסיפה על ידי הנושים, יתקבלו בידי הנושים שמחזיקים ברוב ערך תביעות החוב. כך למשל, חייב בעל חובות לא מובטחים בגובה של 500,000 ש״ח, אשר לו עשרה נושים שונים, הרי שהחלטה בגינו במסגרת האסיפה תתקבל על ידי הנושים המחזיקים לפחות בסך של 250,001 ש״ח מגובה תביעות החוב המאושרות.

אסיפת נושים היא דרך מקובלת במסגרתה ניתן לקבל החלטות שונות בעניינים שונים ביחס לנשייה, לחייב או להליך בכללו, כאשר בהליכים מסוימים האסיפה תתכנס ובהליכים מסוימים לא, ובשים לב כי כל מקרה נבחן לגופו ובהתאם לנסיבותיו.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search